فارسی | کوردی


پولیتیا نامی است که در میانه‌ی دو قطب روابط نظام‌یافته‌ی میان جوامع انسانی و مبارزه برای کسب قدرت در وضعیت جنگی همه با همه در نوسان است. اما در میانه‌ی این دو قطب، پولیتیا از موضعی پی‌گیری شده است که فارغ از موازنه‌ی سود و زیان، دغدغه‌ی تبیین چگونگی توزیع خیرهای عمومی و متوازن ساختن سهم شهروندان را در امور جمعی و تعیین ذی‌حق بودن آنان را در اجتماع در کانون نگاه‌های خود می‌نشاند. چنین آغازگاهی دست‌یابی به امنیت، عدالت و پیشرفت را به عنوان بخشی از خیرهای سیاسی، در نتیجه‌ی مواجهه با فقدان در کانون خود قرار می‌دهد. اما تعیین چنین آغازگاهی دلالتی است بر دو مفهوم نظریه‌ساز در سیاست؛ یعنی فقدان و بحران که خود را در انحلال امر سیاسی- به معنای مذکور- به نمایش می‌گذارد. فقدان در این معنا دلالتی است بر سیاست در مقام اشاره به انسانی که تنها از مجرای سیاست می‌تواند واجد حقوق برابر شناخته شود؛ اما در عرصه‌ی واقع هم سیاست دچار انحلال و هم نیز حقوق در غیاب است. فقدان حقوق و انحلال امر سیاسی به بحرانی منجر می‌گردد که می‌تواند خود را در وجوهی متکثر از فساد سیاسی، ورشکستگی اخلاقی گرفته تا معضله‌ی هویت، بحران اقتدار و مشروعیت بازنمایی کند. در چنین گره‌گاهی است که پولیتیا در مقام نامی دیگر، یعنی نظر کردن در سیاست-تیورین- تولد می‌یابد. از این منظر، پولیتیا نظر کردن در سیاست را نه در جای-گاه نقطه عزیمتی از هست‌ها به باید‌ها، بلکه در مقام تبدیل حقیقت‌های نظری به کاربردهای عملی می‌داند تا آیندگان نگویند که ما چنان با سکوت از کنار فقدان و بحران‌ها گذشتیم که گویا این دوره رویایی بیش نبوده است.

١. فرصت‌ها و تهدیدات فضای سایبری برای جنبش کُرد

هاشم کرمی

صفحه ١-١١

برای دانلود کلیک کنید.


٢. سوژۀ کوردی؛ انقیاد و سیاست رهایی‌بخش

(با نقدی بر کنگرۀ «مشاهیر کُرد»)

محمد حقمرادی

صفحه ١٢-٢۵

برای دانلود کلیک کنید.


٣. قطعنامۀ ٨ ماده‌ای مهاباد، قیاده موقت و کردستان ایران

احمد اسکندری

صفحه ٢۶-۵٧

برای دانلود کلیک کنید.


۴. اردوگاهی‌شدن سوژۀ کوردی: ویرانی جنبش ملی و جزیره‌ای‌شدن هویت در عصر سایبریزاسیون

نریمان محمدی

صفحه ۵٨-٧۶

برای دانلود کلیک کنید.


۵. جنبش کوردستان و شناخت بازی قدرت در نظام بین‌الملل

رامین مفاخری

صفحه ٧٧-٨٧

برای دانلود کلیک کنید.


۶. جمهوری کردستان و تحول ساختار نظام بین‌الملل

داریوش پیری

صفحه ٨٨-١٠٣

برای دانلود کلیک کنید.


٧. شکست مذاکرات صلح میان ترکیه و پ.ک.ک: قربانی سیاست سنتی ترکیه و یا تغییرات ژئوپولیتیک در خاورمیانه؟

جمال اُزکاهرامان

مترجم: کمال نگهدار

صفحه ١٠۴-١٢٠

برای دانلود کلیک کنید.

نویسنده : politeia journal
بدون ديگاه

با عرض پوزش، فرم دیدگاه در حال حاضر بسته است.