فارسی | کوردی


پولیتیا نامی است که در میانه‌ی دو قطب روابط نظام‌یافته‌ی میان جوامع انسانی و مبارزه برای کسب قدرت در وضعیت جنگی همه با همه در نوسان است. اما در میانه‌ی این دو قطب، پولیتیا از موضعی پی‌گیری شده است که فارغ از موازنه‌ی سود و زیان، دغدغه‌ی تبیین چگونگی توزیع خیرهای عمومی و متوازن ساختن سهم شهروندان را در امور جمعی و تعیین ذی‌حق بودن آنان را در اجتماع در کانون نگاه‌های خود می‌نشاند. چنین آغازگاهی دست‌یابی به امنیت، عدالت و پیشرفت را به عنوان بخشی از خیرهای سیاسی، در نتیجه‌ی مواجهه با فقدان در کانون خود قرار می‌دهد. اما تعیین چنین آغازگاهی دلالتی است بر دو مفهوم نظریه‌ساز در سیاست؛ یعنی فقدان و بحران که خود را در انحلال امر سیاسی- به معنای مذکور- به نمایش می‌گذارد. فقدان در این معنا دلالتی است بر سیاست در مقام اشاره به انسانی که تنها از مجرای سیاست می‌تواند واجد حقوق برابر شناخته شود؛ اما در عرصه‌ی واقع هم سیاست دچار انحلال و هم نیز حقوق در غیاب است. فقدان حقوق و انحلال امر سیاسی به بحرانی منجر می‌گردد که می‌تواند خود را در وجوهی متکثر از فساد سیاسی، ورشکستگی اخلاقی گرفته تا معضله‌ی هویت، بحران اقتدار و مشروعیت بازنمایی کند. در چنین گره‌گاهی است که پولیتیا در مقام نامی دیگر، یعنی نظر کردن در سیاست-تیورین- تولد می‌یابد. از این منظر، پولیتیا نظر کردن در سیاست را نه در جای-گاه نقطه عزیمتی از هست‌ها به باید‌ها، بلکه در مقام تبدیل حقیقت‌های نظری به کاربردهای عملی می‌داند تا آیندگان نگویند که ما چنان با سکوت از کنار فقدان و بحران‌ها گذشتیم که گویا این دوره رویایی بیش نبوده است.

١. ضرورت تأسیس «دیگری» در گفتمان هویت کوردی محمد حقمرادی صفحۀ ٢۵-٤ برای دانلود کلیک کنید. ٢. جنبش ناسیونالیستی جنوب کوردستان (باشور) و سیاست خارجی کشورهای پیرامون داریوش پیری صفحۀ ۵۲-۲۶  برای دانلود کلیک کنید. ٣. بررسی نقش زنان یگان های مدافع خلق ( ی. پ. ژ) در تقویت مشروعیت ی. پ. گ لیلا...

ادامه مطلبادامه مطلب

١. فرصت‌ها و تهدیدات فضای سایبری برای جنبش کُرد هاشم کرمی صفحه ١-١١ برای دانلود کلیک کنید. ٢. سوژۀ کوردی؛ انقیاد و سیاست رهایی‌بخش (با نقدی بر کنگرۀ «مشاهیر کُرد») محمد حقمرادی صفحه ١٢-٢۵ برای دانلود کلیک کنید. ٣. قطعنامۀ ٨ ماده‌ای مهاباد، قیاده موقت و کردستان ایران احمد اسکندری صفحه ٢۶-۵٧ برای دانلود کلیک کنید. ۴. اردوگاهی‌شدن...

ادامه مطلبادامه مطلب

١. روایت «دیگری» در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و نسبت آن با دموکراسی محمد حقمرادی صفحه ١-١٤ برای دانلود کلیک کنید. ٢. از انکار تا انباشت قدرت؛ خوانشی از وضعیت روشنفکری کردستان و تناقض‌های بنیادین آن فرهاد امین پور صفحه ١٥-٢٤ برای دانلود کلیک کنید. ٣. تبارشناسی امر سیاسی؛ بررسی موردی کُردستان ایران در سده بیستم شاهو...

ادامه مطلبادامه مطلب

پولیتیا مجله‌ای است که با بهره‌گیری از رویکرد‌های میان رشته‌ای، درصدد بازخوانی، تحلیل و تبیین دگرگونی‌های جهان-زیست برآمده است. پولیتیا پذیرای نوشته‌هایی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی، سیاست، فلسفه و تاریخ خواهد بود که با تحلیل و تبیین‌های مبتنی بر واقعیت، در راستای ترسیم افق‌های پیش‌ِروی این...

ادامه مطلبادامه مطلب

پولیتیا نامی است که در میانه‌ی دو قطبِ “روابط نظام‌یافته‌ی جوامع انسانی” و “مبارزه برای کسب قدرت در وضعیت جنگِ همه با همه” در نوسان است. بر این اساس، پولیتیا از موضعی پی‌گیری می‌شود که فارغ از موازنه‌ی سود و زیان، تبیینِ توزیعِ خیرهای عمومی، متوازن ساختنِ سهم شهروندان در امور جمعی و تعیین ذیحق بودن آنان را در اجتماع، دغدغه‌ی کانونی خود می‌داند. دستیابی به امنیت، عدالت و پیشرفت به عنوان بخشی از خیرهای سیاسی، در نتیجه‌ی مواجهه با فقدان، نقطه‌ی آغازین چنین تلاشی است. این آغاز دلالتی است بر دو مفهوم نظریه‌ساز در سیاست؛ یعنی “فقدان” و “بحران” که خود را در انحلال امر سیاسی- به معنای مذکور- به نمایش می‌گذارند. فقدان به این معنا دلالتی است بر سیاست در مقام اشاره به انسانی که تنها از این مجرا می‌تواند واجد حقوقِ برابر شناخته شود؛ اما در عرصه‌ی واقع، هم سیاست دچار انحلال شده و هم حقوق غایب است. فقدانِ حقوق و انحلال امر سیاسی نیز به بحرانی منجر می‌گردد که غایتِ آن، بازنمایی وجوهی متکثر از ورشکستگی اخلاقی و فساد سیاسی است که تا معضله‌ی هویت و بحران اقتدار و مشروعیت گسترش می‌یابند. در چنین گره‌گاهی است که پولیتیا در مقام نامی دیگر، یعنی نظر کردن در سیاست-تیورین- متولد می‌شود. از این منظر، پولیتیا نظر کردن در سیاست را نه در جای-گاه نقطه عزیمتی از هست‌ها به باید‌ها، بلکه در مقام تبدیل حقیقت‌های نظری به کاربردهای عملی معنا می‌کند تا آیندگان نگویند که ما چنان با سکوت از کنار فقدان‌ها و بحران‌ها گذشتیم که گویا این دوره رؤیایی بیش نبوده است.

مقالات می بایست در برگیرندۀ عنوان مقاله، چکیده، کلید واژگان، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشند. مقالات به صورت همتاخوانی (peer review) و با ارزیابی دو صاحب نظر در حوزه ی مربوطه منتشر می شوند. مقاله ارسالی در حدود 3000 تا 4500 واژه...

ادامه مطلبادامه مطلب

1 روشنفکران و دموکراسی صفحه 13-1 آزاد حاجی آقایی لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید. ---------------------------------------- 2 نخبگان سیاسی و گفتمانهای رقیب گذار به دموکراسی در ایران صفحه 25-14 رامین مفاخری لطفا جهت دانلود مقاله کلیک کنید. ---------------------------------------- 3 کُردها، دمکراسی و اهمیت گُذار سیاسی: نگاهی به امکان یا امتناع دمکراسی در ایران صفحه 35-26 فرهاد امین پور لطفا جهت...

ادامه مطلبادامه مطلب